مهارت های مدرس

کارشناس شرکت KMT
مدیر فنی شرکت درمان گستر میعاد
تکنسین تجهیزات لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی،آرتروسکوپی

الکترونیک
تجهیزات لاپارسکوپی
تجهیزات آرتروسکوپی
تجهیزات آرتروسکوپی

مهندس علیرضا حاج اسفندیاری

کارشناس مهندسی پزشکی

10 سال سابقه کاری در حوزه تجهیزات عمل غیرتهاجمی