مهارت های مدرس

کارشناس مهندسی پزشکی
8 سال سابقه فعالیت حوزه دندانپزشکی
مدرس دوره های توربین و هندپیس های دندانپزشکی
مدیرعامل شرکت مهندس توربین
ارائه دهنده خدمات فروش و تعمیرات اینسترومنت های دندانپزشکی

توربین
هندپیس
آنگل
ابزار و قطعات

استاد حسینی

کارشناس مهندسی پزشکی

8 سال سابقه کاری در حوزه تجهیزات دندانپزشکی