کارشناسی هوشبری

دارای 15 سال سابقه کار در زمینه کاشت