مهارت های مدرس

فارغ التحصیل کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات
استاد دانشگاه آزاد ورامین_پیشوا از سال 1394
سوپروایزر آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی  نورافشار
مسئول بخش میکروب شناسی آزمایشگاه فردا

میکروبیولوژی
اتچمنت
علمی
آموزشی

دکتر هانیه شاه رضا

دکتری تخصصی میکروبیولوژی

سوپروایزر آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی  نورافشار