مهارت های مدرس

متخصص اندودنتیکس

فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385

فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودنتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389

هیئت علمی دانشگاه شاهد

اندو
اتچمنت
علمی
آموزشی

دکتر علی کاظمی

متخصص درمان ریشه

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد