مهارت های مدرس

دندانپزشک عمومی

مدرس دوره های دستیار دندانپزشک

مدرس دوره های آزمون ملی دندانپزشکی

ایمپلنت
اتچمنت
علمی
آموزشی

دکتر امین منصوری

جراح-دندانپزشک