مهارت های مدرس

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال 1389
فارغ التحصیل دوره تخصص پروتزهای دندانی 1389 دانشگاه اهواز
رتبه برتر بورد تخصصی
یکسال هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
از سال 1394 تا کنون عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ایمپلنت
اتچمنت
علمی
آموزشی

دکتر سعید ایپک چی

متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران