مهارت های مدرس

کارشناس پاتولوژی
15 سال سابقه کاری در بخش سیتولوژی و پاتولوژی

ایمپلنت
اتچمنت
علمی
آموزشی

استاد علی اکبر مقیمیان

کارشناس پاتولوژی

15 سال سابقه کاری در بخش سیتولوژی و پاتولوژی