مهارت های مدرس

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
10سال سابقه کاری در حوزه مهندسی پزشکی

ناظر فنی شرکت کیمیا طب سهند

الکترونیک
تعمیرات و عیب یابی پمپ
تعمیرات و عیب یابی مانیتور علائم حیاتی
کالیبراسیون

مهندس آرمان جعفری

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

15 سال سابقه کاری در بخش سیتولوژی و پاتولوژی