دوره آمادگی آزمون ملی- پری کلینیک درمان ریشه

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک درمان ریشه آمادگی لازم را کسب می کنند.

0
2,500,000 تومان

دوره جامع درمان ریشه

دوره درمان ریشه ویزه دندانپزشکان عمومی

0
8,000,000 تومان