آموزش نسخه خوانی و پذیرش آزمایشگاه

نسخه خوانی و پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی و آشنایی با انواع گروه آزمایش های تشخیص طبی

450,000 تومان