دوره حضوری الکترونیک مقدماتی و الکترونیک در مهندسی پزشکی

این دوره برای تمامی مهندسی پزشک و عزیزان علاقه مند به حوزه تعمیرات پیشنهاد می شود

3,000,000 تومان