دوره جامع درمان ریشه

دوره درمان ریشه ویزه دندانپزشکان عمومی

8,000,000 تومان

دوره کوتاه مدت ایمپلنت-خارج از کشور

این دوره آموزشی مختص دندانپزشکان عزیز می باشد.

10,000,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ملی- پری کلینیک درمان ریشه

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک درمان ریشه آمادگی لازم را کسب می کنند.

2,500,000 تومان

دستیار کنار دندانپزشک – اطفال

دستیار کنار دندانپزشک کودکان باید با انواع بیماری ها و درمان های دندانپزشکی کودکان بطور کلی آشنا بشود و بداند در هر مرحله درمان چه مواد و وسایلی رو در اختیار دندانپزشک قرار دهد.

660,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی – بخش اطفال

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک کودکان آمادگی لازم را کسب می کنند.

2,000,000 تومان

دوره جامع ایمپلنت

این دوره آموزشی مختص دندانپزشکان عزیز می باشد.

15,000,000 تومان