دستیار کنار دندانپزشک – اطفال

دستیار کنار دندانپزشک کودکان باید با انواع بیماری ها و درمان های دندانپزشکی کودکان بطور کلی آشنا بشود و بداند در هر مرحله درمان چه مواد و وسایلی رو در اختیار دندانپزشک قرار دهد.

660,000 تومان

دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

دستیار کنار دندانپزشک کودکان باید با انواع بیماری ها و درمان های دندانپزشکی ترمیمی بطور کلی آشنا بشود و بداند در هر مرحله درمان چه مواد و وسایلی رو در اختیار دندانپزشک قرار دهد.

300,000 تومان