آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی

این دوره برای آمادگی دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی است.

23,000,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ملی- پری کلینیک درمان ریشه

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک درمان ریشه آمادگی لازم را کسب می کنند.

2,500,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی – بخش اطفال

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک کودکان آمادگی لازم را کسب می کنند.

2,000,000 تومان