دوره آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی – بخشی اطفال

این دوره بصورت عملی برگزار می شود و دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون ملی دندانپزشکی بخش پریکلینیک کودکان آمادگی لازم را کسب می کنند.

0
2,000,000 تومان